Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim, ktorým je VMAX transport s.r.o a kupujúcim, ktorej predmetom je kúpa a predaj tovaru na stránke www.drinkexpress.sk.

KONTAKTNÉ ÚDAJE PREDÁVAJÚCEHO

Objednávky:     +421 911 600 190
Konateľ:           +421 948 509 606, +421 911 883 022
Email:              info@drinkexpress.sk

ZÁKLADNÉ POJMY

 • Prevádzkovateľom sa rozumie spoločnosť VMAX transport s.r.o.
 • Zákazníkom sa rozumie užívateľ donáškovej služby www.drinkexpress.sk. Tovar si zo zákona môže objednať len zákazník, ktorý má viac ako 18 rokov. Príjemcom sa rozumie fyzická alebo právnická osoba, ktorej je podľa objednávky zákazníka tovar určený.
 • Miestom určenia sa rozumie miesto určené zákazníkom, na ktoré je prevádzkovateľ povinný zabezpečiť doručenie tovaru, ktorý je súčasťou ponuky prevádzkovateľa na stránke www.drinkexpress.sk.

 

SORTIMENT

 • Zoznam tovaru je uvedený na stránke www.drinkexpress.sk. Predmetom obchodovania sú alkoholické, nealkoholické nápoje, cigarety a pochutiny.
 • Po individuálnej dohode so zákazníkom je možné dodať aj tovar, ktorý sa v našej ponuke nenachádza. V prípade kúpy individuálneho tovaru (benzínová pumpa, supermarket) si dodávateľ účtuje za službu 5,- EUR k cene donášky a tovaru.

 

CENA

 • Zákazník je povinný sa oboznámiť, pred nákupom, s ponukou a aktuálnymi predajnými cenami tovaru, ktoré sú uvedené na internetovej stránke www.drinkexpress.sk.
 • Uvedené ceny sú pre zákazníka konečné a platné v okamihu uzatvorenia objednávky. Dodávateľ si vyhradzuje právo aktualizovať cenník bez povinnosti vopred o týchto zmenách informovať zákazníka. Dodávateľ je platcom DPH.
 • Cena za dovoz nákupu je stanovená cenou donášky.

 

OBJEDNANIE A  DODANIE TOVARU

 • Objednávky sa uskutočňujú na e-shope www.drinkexpress.sk, telefonickou objednávkou alebo inou formou elektronickej komunikácie. Tovar je možné objednať len v merných jednotkách uvedených v cenníku. Pri každej objednávke dodávateľ kontaktuje zákazníka telefonicky. V prípade, že objednaný tovar bude vypredaný a dodávateľ nebude schopný objednávku uspokojiť v určenom čase, bude o tejto skutočnosti zákazník vopred informovaný.
 • Zrealizovaná objednávka sa spracuje a doručí od 5 minút, maximálne však do 90 minút od potvrdenia objednávky.
 • Zákazník bude vopred informovaný o čase dodania tovaru telefonicky. Povinný je zdržiavať sa v určenom čase na mieste doručenia, ktoré bolo uvedené v objednávke a prevziať si objednaný tovar. V prípade, že zákazníkovi nevyhovuje určený čas a termín dodania tovaru, je povinný telefonicky kontaktovať dodávateľa za účelom stanovenia nového termínu a času dodania. Miestom doručenia je považovaný vstupný priestor do budovy bydliska alebo sídla spoločnosti. Tovar sa doručuje v rámci Rimavskej Soboty a okolia. V prípade požiadavky dovozu tovaru mimo Rimavskej Soboty, platí cenník donášky mimo mesto, ktorý je dostupný na našej webovej stránke v sekcii doprava a platba.
 • Zákazník je povinný pri prevzatí nákupu skontrolovať množstvo a stav objednaného tovaru. Sumu za nákup a doručenie tovaru je možné zaplatiť vopred kartou na e-shope pomocou platobnej brány Stripe, v hotovosti na mieste doručenia, alebo kartou na mieste doručenia vodičovi dodaného tovaru. Zákazník sa zaväzuje prebrať a zaplatiť objednaný tovar. Dodanie tovaru sa realizuje spoločnosťouVMAX transport s.r.o. . Daňový doklad bude zákazníkovi doručený s tovarom.
 • Pri neprevzatí tovaru má dodávateľ právo žiadať poplatok z neakceptovania objednávky vo výške ceny za doručenie tovaru, napr. 3 EUR v meste plus storno poplatok 10 EUR. V prípade uznanej reklamácie je dodávateľ povinný vymeniť tovar, alebo vrátiť peniaze. V prípade reklamácie mimo mesto hradí doručenie kupujúci znovu.

 

STORNO OBJEDNÁVKY

 • Zákazník má právo stornovať objednávku telefonicky bez udania dôvodu maximálne do 5 minút po objednaní tovaru.

 

PREVÁDZKOVATEĽ SA ZAVÄZUJE

 • Dodať správny druh objednaného tovaru na základe objednávky zákazníka, v určenej cene a odoslať ju v dohodnutej lehote na miesto určenia. V prípade, že nie je možné zásielku doručiť, je dodávateľ povinný informovať zákazníka a dohodnúť ďalší postup, zabezpečiť vyhotovenie a doručenie objednávky riadne, včas a s náležitou odbornou starostlivosťou, všestranne chrániť záujmy zákazníka a zachovávať mlčanlivosť o skutočnostiach, o ktorých sa dozvie pri realizácii objednávky. Miestom určenia sa rozumie adresa dodania.

 

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

 • Spoločnosť VMAX transport s.r.o. dodrží pravidlá o ochrane osobných údajov. Zaväzuje sa, plne rešpektovať dôverný charakter osobných dát kupujúceho, ktoré sú zabezpečené proti neautorizovanému prístupu. Osobné dáta a údaje sú ukladané v databáze s prísnym zabezpečením proti zneužitiu a nie sú poskytnuté tretím stranám.

 

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

 • Zákazník svojou objednávkou potvrdzuje, že sa oboznámil s obchodnými podmienkami internetového obchodu www.drinkexpress.sk a súhlasí s nimi. Zákazník sa zaväzuje, že všetky uvedené údaje uvedené v objednávke sú pravdivé.
 • Dodávateľ sa zaväzuje postupovať v súlade so stanovenými obchodnými podmienkami a Obchodným zákonníkom.

Všeobecné obchodné podmienky sú v platnosti od 21. 09. 2020.